កម្មវិធី 4 ប្រហែលជាអ្នកមិនដឹង

កម្មវិធីសព្វថ្ងៃគឺមានការកើនឡើងច្រើនតែយើងមិនអាចយកមកតំឡើងទាំងអស់មកលើទូរស័ព្ទយើងបាននុះទេពីព្រាះថាវាមានទំហំធំហើយកម្មវិធីទាំងអស់រាប់លានកម្មវិធី។

ចឹងថ្ងៃនេះ TheMeng នាំមកនូវកម្មវិធី ៤ ប្រហែលជាអ្នកមិនដឹង ហើយវាពិតជាឡូយ ហើយប្រហែលជាអ្នកពេញចិត្តទៀតផង។

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *