ក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់អោយយើងតំឡើង iOS 11 developer beta 2 update 1

ពេលយប់មិញថ្ងៃទី 28-06-2017 ក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់អោយយើងតំឡើង iOS 11 developer beta 2 update 1 ហើយតែវាមិនទាន់ពេញជាផ្លូវកានៅឡើយទេ ប៉ូលគឺនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែរមិនទាន់ដោះស្រាយ។

បើគិតសព្វៗទៅ Apple ចេះតែមានម៉ង update ច្រើន Version ធ្វើអោយអ្នកចង់ប្រើមានភាពធុញដែរ មិនមានថា update ច្រើនធុញទេ ខ្ញុំមានន័យថាមួយVerison នឹង Update ច្រើនដងដែរហើយនៅតែមិនទាន់ Full ទៀត ខ្ញុំមិនដឹងថា apple គិតមិចដែរ។

បើយើងគិតថាប្រសិនបើមាន Error ច្រើនគេនឹង update ហើយ ត្រូវហើយវាពិតជាចឹង តែសំរាប់ខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរអោយជឿដែរក្រុមហ៊ុន Apple ទាំងមូលសុទ្ធតែអ្នកខ្លាំងៗខាង IT នៅតែមិនដោះស្រាយអស់ ហើយនេះអស់រយះពេលយូហើយនៅតេមិនទាន់ចេះជាផ្លូវការទៀត។

ម៉្យាងវិញទៀតការ Update របស់ Apple សំរាប់ Version  iOS 11 developer beta 2 update 1 គឺជាកំណែទំរង់ថ្មីដែរធ្វើអោយប្រសើរជាមុន។

Version IOS 11 នេះគឺវានៅមានបញ្ហាច្រើណាស់ ចឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុន Apple ធ្វើកា Update ជាច្រើនដំនាក់កា ពីព្រាះតែចង់អោយវាដើរទៅយ៉ាងរលូននឹងមានភាពងាយស្រួលប្រើជាមុន។

You may also like...

2 Responses

  1. Pengbek says:

    Dak ot ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *