ដាក់រូបទង់ជាតិខ្មែរខាងក្រោយ background ដោយមិនបាច់ Jailbreak

ការដាក់រូបភាព icon នៅខាងក្រោយ background iPhone បានទាល់តែយើងនឹងធ្វើកា Jailbreak ទើបដាក់បាន តែថ្ងៃនេះ TheMeng បានបង្ហាញពីគន្លះមួយដែរយើងមិនចាំបាច់ Jailbreak ក៏យើងធ្វើបានដែរ។

ហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន Style ចឹងសូមកុំ Jailbreak អីព្រាះថាពេលដែរ Jailbreak វាធ្វើអោយ iPhone របស់យើងដើរមិនស្រួលដូចមុនទេ ហើយម៉្យាងវិញទៀតវាក៏អាចមានបញ្ហាច្រើនដែរ។

បើតាមការ Test របស់ខ្ញុំ ការ Jailbreak ធ្វើអោយប្រពន្ធការពាររបស់ iPhone របស់យើងមិនបានកាពារនុះទេ ចឹងហើយប្រសិនបើអ្នកចង់បាន Style បែក Logo ចឹងសូមកុំ Jailbreak អី សូមធ្វើតាមវិធីដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅវាប្រសើរជាងមុន ហើយអត់មានបញ្ហាទៀត។

នៅចាំអីទៀត Free ហើយ ងាយស្រួលទៀតហើយសូមទាញយករូបភាពនឹង មើល Video ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៅខាងក្រោម។

ទាញយក រូបភាពទង់ជាតិខ្មែរ

ខាងក្រោមនេះជា Video បង្ហាញពីការដាក់រូបទង់ជាតិខ្មែរខាងក្រោយ background ដោយមិនបាច់ Jailbreak

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *