ដាក់រូបយើងលើដារាល្បី បង្កើតជា Video Trailer

កាលពីឆ្នាំ 2000 ភាគច្រើនមាននុស្សជាច្រើនចង់ធ្វើជា Video មនុស្សយន្តដោយខ្លួនឯងតែគ្មានសម្ថភាពនឹងបង្កើតវាឬផលលិតវាចេញមក នេះក៏ដោយសារតែ Technology មិនទាន់ទំនើប។

តែពេលនេះ Technology កាន់តែអភិវ​ឌ្ឍយើងក៏អាចធ្វើ Video ផ្សេងៗដោយមិនចាំបាច់ប្រើពេលវេលាច្រើននឹងអស់លុយច្រើនទេ យើងគ្រាន់តែប្រើ Computer ឬ ទូរស័ព្ទ នុះយើងនឹងអាចផលលិតវាបានហើយ។

ថ្ងៃនេះ TheMeng បានបង្ហាញនៅកម្មវិធីមួយដែរអាចអោយដាក់រូបយើងលើដារាល្បី បង្កើតជា Video Trailer បើគិតទៅមិនអស់លុយទេគ្រាន់ទែប្រើ ទូរស័ព្ទដៃនឹងអាចធ្វើបានហើយមិនមានអីពិបាកផង។

ហើយខាងក្រោមនេះជា Video ដែរបង្ហាញពីការដាក់រូបយើងលើដារាល្បី បង្កើតជា Video Trailer


 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *