ដាក់ Ringtone ដោយមិនចាំបាច់ Jailbreak គ្រប់ Version ទាំងអស់

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធុញនឹងដាក់ Ringtone ដោយធ្វើកាJailbreakមែនទេ?

ពីមុនប្រសិនបើចង់ដាក់បទចំរៀងពេលគេតេមកយើងពិបានបន្ទិចព្រាះថានៅក្នុង iPhone របស់យើងមិនអាចដាក់បានទេ ប្រសិនបើយើងចង់ដាក់ទាល់ទេJailbreak បានវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងកាដាក់បទចំរៀង តែបើអ្នកយើងក៏អាចទិញកម្មវិធីដែរចេញពី AppStore បានផងដែរតែវាតំរូវអោយយើងនឹងចំនាយលុខ្លះទើបយើងអាចដាក់Ringtoneបានចឹងហើយបានអ្នកខ្លះគាត់អត់ចង់ទិញទេគាត់ចង់បានរបស់ Free ហើយមានភាពងាយស្រួល។

ថ្ងៃនេះ TheMeng នឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការដាក់ Ringtone គ្រប់ Version ហើយមិនសាំញាំទៀត ម៉្យាងវិញទៀតយើងក៏អាចដាក់យូណាទីទៀតផងលើ ទូរស័ព្ទរបស់យើង។

  1. ជំហានទី1: Download 3utools ជាមុនសិន (ពេលដែរDownload រួចយើង INSTALL )
  2. ជំហានទី2: Download iTunes (ពេលដែរDownload រួចយើង INSTALL )
  3. ជំហានទី3: បន្ទាប់មកតៀតយើងដូតដុយចូលទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលទៅក្នុង Computer
  4. ជំហានទី4: បើកកម្មវិធី 3uTools ហើយធ្វើការដាក់ Ringtone

****សូមមើល Video ខាងក្រោមសំរាប់អនុវត្ត****

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *