ដាក់ Ringtone លើ iPhone

ជាធម្មតា iPhone របស់យើងមិនអាចដាក់ Ringtone ដោយមិនមានកម្មវិធីនុះទេ ចឹងហើយបានយើងត្រូវកា App មកជំនួយដើម្បីដាក់វា។

តាមពិតទៅយើងក៏អាចដាក់ Ringtone លើ Computer បានផងដែរហើយហើយងាយស្រួលជាងក្នុងទូរស័ព្ទទៀត តែដោយសាតែអ្នកខ្លះគាត់អត់មាន Computer ចឹងហើយបានជាត្រូវដាក់ Ringtone តាមទូរស័ព្ទ។

បើនិយាយទៅយើងអាចប្រើកម្មវិធីច្រើនណាស់ដើម្បីដាក់វា តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយប្រើ Document  5, Document  6 ព្រាះថាពេលដែរខ្ញុំប្រើវាមានភាពងាយស្រួលយើងងាយស្រួល Download នឹងអាចអោយយើង Download Youtube video, Facebook video… បានទៀតផងនៅក្នុងកម្មវិធីនឹង។

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *