តើយើងគួតំឡើង IOS 11 Beta ទេ?

សំរាប់ IOS 11 Beta វាទើបតែចេញចឹងនៅមានបញ្ហាច្រើនហើយក៏ល្បឿននៃកាប្រើក៏វាមិនសូវជាអំណោយផលផងដែរ។

តាមពិតទៅរាល់ Version Beta ទាំងអស់គឺគេអោយយើងប្រើសាកល្បងទេមានន័យថាគេ Version Testing មិនថាតែ ក្រុមហ៊ុន Apple ទេ បើគេនិយាយថា Beta គឺគេមិនទាន់ចេញជាផ្លូវកាទេ តែក៏មិនមានន៏យថាមិនអោយយើងប្រើនុះទេ ពោលគឺប្រើជាកា Testing រួចបើមានបញ្ហាក្រុម Developer ដែរបានប្រើប្រាស់នឹងប្រាប់ (Report)។

យ៉ាងណាមិញយើងគួរតែកុំទាន់ទំឡើងវាអីព្រាះថាវានៅមានភាពមិនប្រក្រដីជាច្រើន ហើយនៅខាងក្រោមនេះជា Video ប្រាបើពី តើយើងគួតំឡើង IOS 11 Beta ទេ?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *