ទាញយក App ++ មានដូចជា Facebook ++ | Instagram ++ | Snapchat ++ | WhatsApp ++ | Twitter ++

អ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកទាញយកវិដេអូទាំងអស់មែនទេ? ពិតណាស់វាពិបាកព្រាះវាបើយើងគ្នា Plugin ទេ យើងមិនអាចទាញយកបានងាយៗនុះទេ។

ថ្ងៃនេះអស់បញ្ហាហើយជាមួយការទាញយកទាំងនេះ Page TheMeng បាននាំយកមកនូវកម្មវិធីមួយដែរអាចអោយើងទាញយកបានយ៉ាងងាយហើយម្យ៉ាងវិញទៀត តែបញ្ចាក់បន្ទិច Apps ទាំងអស់ប្រើបានតែ ២ ទៅ ១៤ ថ្ងៃអស់ហើយព្រាះថាវាជាប្រភេទ App Profile។

យ៉ាងណាមិញពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៏ថាធុញដែរសំរាប់ការ install ច្រើនដងនឹងពេលខ្លះទៀតវាអាចបាត់ឯកសារ នឹង Data ផងដែរប្រសិនបើកម្មវិធីនុះអាចផ្ទុកអ្វីៗផ្សេងបាន ចឹងហើយបានជាមានការភ័យខ្លាចនឹងបារម្មណចំពោះ App Profile តែមិនដឹងធ្វើម្យ៉ាងមិចដែរព្រាះថាពេលខ្លះកម្មវិធីខ្លះវាអត់មាននៅកន្នុង Appstore ចឹងហើយបានយើងនាំគ្នាតំឡើង App Profile ទៅ។

ហើយខាងក្រោមនេះជា Video បង្ហាញពី Page TheMeng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *