ធ្វើ Video វេទមន្ត នៅលើ iPhone

អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរធ្លាប់គិតអត់ថា iPhone ឬ ទូរស័ព្ទអាចធ្វើបានមុខងារច្រើនយ៉ាងដូចជាការ លេងសៀក ស្ពិនភ្នែកជាដើម បើនិយាយរួមយើងអាចកាត់ Video តាមរយះទូរស័ព្ទបានយ៉ាងងាយស្រួលម៉ង។

ថ្ងៃនេះ TheMeng បានយកម្មវិធីមមួយមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយបានឃើញនឹងយល់ពីវាបន្ថែមទៀត ដើម្បីអោយយើងអាចកាត់ត Video នឹងធ្វើសៀកស្ពិកភ្នែកដោយការកាត់តរបស់យើងបានយ៉ាងស្រួល។

ខាងក្រោមនេះជា Link ដែរសំរាប់ Downloadកម្មវិធី ធ្វើ Video វេទមន្ត នៅលើ iPhone:

  1. Download App KineMaster android
  2. Download App KineMaster IOS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *