បង្កើតឧបករណ៍មើល 3D លើ iPhone ខ្លួនឯង

តើអ្នកមានដែរធ្លាប់គិតទេថា នឹងបង្កើតឧបករណ៍មើល 3D លើ iPhone ខ្លួនឯង?

តាមពិតទៅ 3D មានច្រើនប្រភេទណាស់មានដូចជាការមើលដោយពាក់វ៉ែនតា មួយទៀតមើលរូបដូចផុះឡើងចេញមកដូចពិតៗចឹង ហើយខ្លះទៀតមើលពីលើទៅដូចម៉ង ដូច Video ដែរខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងក្រោមចឹង។

ហើយ Video ដែរខ្ញុំបានបង្ហាញនេះជាការធ្វើ 3D hologram ដែរមើលទៅដូចពិតៗចឹង តែវាឡូយម៉្យាដែរ ដែរយើងអាចធ្វើដោយដៃយើងផ្ទាល់ហើយអត់អស់លុយអីផង នឹងជាស្មាដៃមួយដែរសំរាប់យើងដែរអាចបង្កើតបង្កើតឧបករណ៍មើល 3D លើ iPhone ខ្លួនឯង។

តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់គិតថា 3D hologram ដែរខ្ញុំបានបង្ហាញនឹងមិនមែនជា 3D ទេ តាមពិតទៅ 3D វាមានច្រើនប្រភេទ នឹងច្រើនទំរង់។

វិធីសាស្រ្តដែរធ្វើ បង្កើតឧបករណ៍មើល 3Dនឹងវាងាយទេគ្រាន់តែយើងមានតែក្រដាសសៀវភៅមួយសន្លឹក ហើយថង់ផ្លាស់ស្ទិចមួយគឺយើងអាចបង្កើតវាបានយ៉ាងងាយ។

សូមមើល Video នៅខាងក្រោមនេះដើម្បីមើលពីការបង្ហាញរបស់ TheMengPage

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *