ប្តូសំលេងទៅជាកូនក្មេង Change Your Voice to a Kid – មានVideoបង្រៀន

Voice Changer គឺជាកម្មវីធីមួយដែរធ្វើអោយយើង Record សំលេងហើយនឹងអាចធ្វើអោយសំលេងរបស់យើងក្លាយជា: កូនក្មេង, មនុស្សចាស់, អណ្តើក…។ នេះជា Video ដែរប្រាប់អីពីកាធ្វើ:

 Download Link App
VoiceChanger គឺជាជម្រើសល្អបំផុតរបស់អ្នក:
-Many of effects for option
-Optimized interface design
-In-app saving for modifying anytime
-Packages of effects for greater fun
-Multiple accesses to share

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *