មុខងាថ្មីដែរអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងលើ IOS 11

ក្រុមហ៊ុន Apple ចេញនៅ Version 11 សំរាប់ iPhone/iPad ដែលកាន់តែពិសេសទៅទៀតនុះគឺ Apple បានកែប្រែអោយមានមុខងារសំខាន់ៗអោយយកាន់តែស្រួលប្រើប្រាស់ទៀតផង ហើយនឹង Option មួយចំនួយទៀតបាន។

ម្យ៉ាងទៀតក៏មានមុខថាបន្ថែមដូចជា:Screen Recoder, Shortcut Cellular Data, Close App, Dark Mode, Share music…in message នឹងមុខងាជាច្រើនទៀត។

ហើយអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់សាំនឹងប្រើវាផងដែរ តែមិនថ្វីទេតែប្រើយូៗទៅចេះហើយ ខាងក្រោមនេះមាន Video សំរាប់បង្ហាញមុខងាសំខាន់ៗក្នុង IOS 11

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *