មើលគេ Live លេង Game ឡូយៗកប់ជាមួយ Witch

 

ការ Live Game មានកាពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងពីសំនាក់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចង់មើលគេលេង Game តែម្តងព្រាះគាត់មិនចេះលេង នៅពេលដែរគាត់មើលគេលេងគាត់នឹងដឹងពីគន្លះខ្លះពី Game នោះ។

ថ្ងៃនេះ TheMeng បាននាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយស្គាល់ពីកម្មវិធីមួយដែរអោយយើងមើលគេ Live លេង Game ឡូយៗកប់ជាមួយ Witch ហើយ App នឹះគឺឡូយមែនទែន នឹងមានកាពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង ហើយ App នេះមាន Game ជាច្រើនដែរគេធ្វើការ Live ជារាងរាល់ម៉ោងតែម្តង។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូបង្ហាញ:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *