មើលរាប់លានរឿងក្នុង App Bobby Movie Free Free

Bobby Movie គឺជាកម្មវិធីស្រដែរទៅនឹង Moviebox ដែរក្នុងនុះមានរឿងជាច្រើនដែរអោយយើង Download បានហើយមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរ។

ជំហានទី2: ជាដំបូងយើងបើកកម្មវិធី Safari  ចូលទៅកាន់ Website: bobbyhd

ជំហានទី3: ចុចលើ Install

ជំហានទី4: ចុចលើ INSTALL BOBBYMOVIE

ជំហានទី5: Install

ជំហានទី6: ត្រលប់ទៅ Home Screen វិញ

ជំហានទី7: បើចេញបែននេះយើងត្រូវ

ចូលទៅ Setting -> General -> Profiles & Device Management

ជំហានទី8: ចុចលើ Profileនឹង រួច Trustយើងនឹងបាន Bobby Movie

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *