របៀបជួសជុល iPhone ជាប់ Apple Logo នឹង iTunes logo

ជាធម្មតា iPhone របស់យើងចេញ Apple Logo នឹងមានន័យថាវាអាចខូចទៅនឹង Hard Ware ឬមួយទៀតអាច Error Software ជាដើម ហើយពេលដែរចេះចឹងមិនមានន័យថា iPhone របស់ខូចនុះទេ បើនិយាយទៅយើងអាចមានដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែរ ដែរធ្វើអោយវាដំណើរការឡើងវិញ។

ម៉្យាងវិញទៀតការ Error នេះយើងអាចធ្វើការ Restore Version ទៅជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ IOS Last Version បាន។ ពេលខ្លះអ្នកមួយចំនួយបានសួរមកកាន់ TheMeng ថា: ហេតុអីបានជាយើងត្រូវតំឡើង IOS ជំនាន់ចុងក្រោយធ្វើអី? តាមពិតទៅទោះយើងធ្វើការ Restore ឬ Update ទៅជំនាន់ថ្មីក៏ដោយ ក៏ក្រុមហ៊ុន Apple មិនអនុញ្ញាតអោយយើងតាមចិត្តនុះទេ ពោលគឺវាអនុញ្ញាតអោយយើងតែ Version ចុងក្រោយរបស់វាទេ។

ហើយសំរាប់ការ Error ដោយចេញសញ្ញារូបផ្លែប៉ោមនេះ (Stuck Apple Logo) យើងអាចធ្វើការ Restore IOS ជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ Apple ទៅវានឹងដំណើរកាឡើងវិញហើយ តែបញ្ចាក់បន្ទិច មុននឹងធ្វើការ Restore យើងត្រូវច្បាស់ដែរថា iTunes របស់យើងត្រូវតែជំនាន់ចុងក្រោយដែរ ទើបវាអាចធ្វើកាអោយ Update ប្រសិនបើវាអោយក៏មាន Message Error ដែរ។ ចឹងហើយមុនពេលយើងធ្វើ យើងត្រូវច្បាស់ខ្លូនថា Last Version ផង។

ជំហានទី1: ចូលទៅកាន់ Website របស់ Apple ទៅDownload iTunes ជំនា់ចុងក្រោយរបស់វា ឬក៏យើងអាចចុចនៅ Link ដែរខ្ញុំបានដាក់អោយ ចុចទាញយក iTunes
ជំហានទី2: ចូលទៅទាញយក Version របស់ iPhone យើងអាចស្វែងរកតាម google បាន តែយើងក៏អាច ចុច Link ដែរខ្ញុំបានដាក់អោយដែរ: ទាញយក Firmware
ជំហានទី3: ធ្វើការ Restore iPhone របស់យើង បន្ទាបមកទៀតយើងនឹងទទួលបាននៅ Version ថ្មីមួយ។

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *