របៀបដាក់ Password លើកម្មវិធី iPhone

កាប្រើចាក់សោលើកម្មវីធីគឺជាការកាពាមួយដែរល្អសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ព្រាះវាអាចការពាឯងសារ រូបភាព វីដេអូ នឹងកម្មវីដែរយើងមិនចង់អោយនណាម្នាក់បើកដោយគ្មានកាអនុញ្ញាតទេ។ ដូចនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្មវីធីមួយដែរអោយយើងធ្វើកាចាក់សោរលើ Apps, Video… ដោយងាយស្រួល យើងគ្រាន់តែប្រើ Apps មួយដែរមានឈ្មោះថា: iAppLuck ដែលមាននៅក្នុង Cydia។

*បញ្ចាក់: iAppLuck ក្មាននៅក្នុង Apps Store ទេ

ជំហានទី 1: អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើកា Jailbreak លើ iPhone អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមុនសិន

ជំហានទី 2 : យើងចូលទៅក្នុង Cydia រួច វាយអក្សរ: “iAppLuck” ចុចនៅទៅនេះបើ Search មិនឃើញ iAppLock

ជំហានទី 3: ហើយចុចលើពាក្យថា “Install”

ជំហានទី 4: វានឹង Respring iPhone របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងបានកម្មវីធីមួយគឺ “iAppLuck”

*បញ្ចាក់: កម្មវិធីនឹងបានតែ iOS 7 and 8

នេះជា Video បង្ហាញពីរបៀប Install:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *