របៀបថតអេក្រង់លើ IOS 11 ដោយមិន Jailbreak

សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា!!! តើអ្នកចង់ថតអេក្រង់ទូរស័ពរបស់លោកអ្នកដោយមិនចាំបាច់ Jailbreak ទេ?

សំរាប់ Version 11 ជាវើសិនល្អសំរាប់យើងដែរអាចអោយយើងថត Screen បានហើយងាយស្រួលមិនគាំងអីទេ ហើយវាបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Apple តែម្តង ពិតជាឡូយមែនទែន។

ប្រសិនបើអ្នកទាំងមិនបានតំឡើង IOS 11 នេះទេគឺមិនអាចធ្វើបានដូចវីដេអូខាងក្រោមបានទេ ព្រាះថាវាដំណើរកាលើ IOS 11 តែមិនថ្វីទេបើចង់ធ្វើកាតំឡើង Version 11 ចុចទីនេះ។ សំរាប់អ្នកមិនចង់តំឡើងយើងអាចធ្វើកា Jailbreak ឬ អាចប្រើជាមួួយកម្មវិធី airshou ហើយមិនបាច់ Jailbreak ក៏បាន។

ខាងក្រោមនេះជា Video ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា: របៀបថតអេក្រង់លើ IOS 11 ដោយមិន Jailbreak

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *