របៀបទំលាក់ Version IOS 11 ទៅ IOS 10.3.2

សំរាប់ Version IOS 11 Beta វានៅមានបញ្ហាច្រើនហើយសាតែវាស្ថិតនៅកាសាល្បង ចឹងហើយបានវាមានកា Error នឹងដើរយឺតប្រើន និយាយរួមវាដើរមិនស្រួលព្រាះ Apple មិនទាន់ដាក់អោយ User ប្រើជាផ្លូវកានៅឡើយទេ។

ដោយមានកាប្រើប្រាស់មានបញ្ហាច្រើនដូចនេះបានជា User ចង់ធ្វើកាទំលាក់ Verion មកក្រោមវិញ តែបញ្ជាក់តិច Apple មិនអោយយើងទំលាក់មក Verion ក្រោមទេ។

តែនេះជា version beta មានន៏យថាជា version ដែរគេដាក់អោយប្រើសាកល្បងទេ ចឹងហើយបានយើងអាចទំលាក់មកក្រោមបាន តែមិនមានន័យថាយើងអាចទំលាក់មក IOS 9 ឬ 10.0 ទេ គឺអាចបានតែ IOS 10.3.2។

ខាងក្រោមនេះជា Video ប្រាប់ពីកាទំលាក់ Version មក IOS 10.3.2

You may also like...

3 Responses

  1. sothearathkhunsothearathkhun says:

    Hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *