របៀបធ្វើរូបភាព 3D ដោយប្រើ iPhone

កាលពីមុនប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើការកាត់រូបភាពយើងត្រូវតែមាន Computer មួយសំរាប់កាត់ព្រាះវាពេលនោះកម្មវិធី Computer សំបូរជាទូរស័ព្ទហើយកាលនុះទូរស័ព្ទក៏មិនអាចកាត់រូបភាពបានដែរ ព្រាះថាវាមិនទាន់ទំនើបដូចសព្វថ្ងៃឡើយ ហាហាហាាហា។

សព្វថ្ងៃ Technology កាន់តែទំនើបចឹង Smart Phone ក៏បានតំលៃធូថ្លៃនឹងគុណភាពល្អផងដែរហើយក៏មានកម្មធីរាប់លានកម្មវិធីដែរសំរា់ប្រើប្រាស់។

របៀបធ្វើរូបភាព 3D ដោយប្រើ iPhone បានយ៉ាងស្រួលហើយមិនចាំបាច់ចំនាយលុយលើ App ទៀត តាមពិតទៅការកាត់រូបលើ iPhone ឬ Smart Phone មានការពេញនិយមន្តខ្លាំងណាស់ ព្រាះវាគេមិនសូវចូលចិត្តប្រើ Computer ទេ ដោយសាតែអ្នកខ្លះគាត់មិនសូវមានលុយទិញ Computer។

ទាញយក: PicsArt Photo Studio: Collage Maker & Pic Editor

ទាញយករូប Background នៅខាងក្រោម

You may also like...

4 Responses

  1. Pheary says:

    Good

  2. Panha says:

    Banh chob tov 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *