របៀបផ្ទេរទិន្នន័យពី iPhone ទៅ Android

តើអ្នកដែរធ្លាប់ដែរគិតអត់ថាចង់ទាញ Data ចេញពី iPhone ទៅ Android ឬក៏ Android ទៅ​iPhone?

តាមពិតទៅជាមិនមែនជារឿងដែរពិបាកប៉ុន្មានទេ ព្រាះថាសព្វថ្ងៃ Technology កាន់តែទីនើបចឹងហើយបានជាមានការរីចំរើនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ Software នឹង Apps ហើយម៉្យាងវិញទៀតយើងក៏យើងក៏អាចមានវិធីផ្សេងៗដែរអាចទាញ Data ទៅវិញទៅមកបានដែរ តែគ្នាក់តែវាពិបាកទៅតាមវិធីនីមួយៗ។

ថ្ងៃនេះ Page TheMeng បានបង្ហាញកម្មវិធីមួួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអោយប្រើកម្មវិធីមួយដែរមានឈ្មោះថា SFT-Swift File Transfer ហើយយើងក៏អាចទាញយកកម្មវិធីនឹងទៅប្រើក្នុង iPhone ឬ Android របស់យើងបានដែរគ្រាន់តែយើងចូលទៅកាន់ PlayStore ឬ AppStore ហើយស្រ្វែររកពាក្យថា: Swift File Transfer ហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ចូលទេអាចទាញយកតាម Link ដែរខ្ញុំបានដាក់អោយនៅខាងក្រោមក៏បានដែរ។

App Store: https://goo.gl/97UQxB
Play Store: https://goo.gl/9YncFA

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *