របៀបសន្សំថ្មអោយប្រើបានយូ – Save Battery iPhone

កាប្រើប្រាស់ថ្មគឺជារឿងសំខាន់ ព្រាះថាប្រសិនបើសាកម្មញឹកវាជារឿងគួរអោយសាំនឹងធុញហើយម៉្យាងវិញទៀតខានពេលលេវាផងដែរ។

តើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាទូរស័ព្ទ របស់យើងសុីថ្មខ្លាំងខុសពីធម្មតា?

បានជាវាសុីថ្មខុសពីធម្មតាពីព្រាះពេលខ្លះយើងបើកម្មវិធីច្រើនហើយមិនបានបិទវា ទេមានន័យថាយើងមិនបានបិទកម្មវិធីណាដែរមិនបានប្រើចូលទេ មួយទៀតគឺយើងបើ location services, using 3G,…នឹងបើក App ដែរមានដំណើរកា Background ចោលច្រើន។

សំរាប់ IOS Version 11 វារៀងសុីថ្មបន្ទិចឯ Version ផ្សេៗដូចជាមិនសូវសុីថ្មទេ ដូចនេះធ្វើអោយអ្នកប្រាស់ IOS 11 មានកាមិនសប្បាយចិត្តនឹងហើយពេលខ្លះរអ៊ូ តែមិនថ្វីទេក្នុងថ្ងៃនេះ TheMeng នឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីគន្លះពីរបៀបសន្សំថ្មអោយប្រើបានយូជាមុន ហើយខាងក្រោននេះជា Video សំរាប់បង្ហាញ:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *