លេង Game ជាច្រើនក្នុងកម្មវិធីតែមួយ – PSP, NDS, FC, GBC…

អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដែរធ្លាប់គិតថាចង់លេង Game ច្រើនក្នុងកម្មវិធីតែមួយទេ បើនិយាយទៅណាគេមិនចង់មែនអត់ កាលពីមុនយើងធ្លាប់ទេទិញ Game PSP NDS ហើយនឹង Game ជាច្រើនទៀត តែវាត្រូវចំនាយលុយច្រើនដើម្បីទិញវាតែអ្វីដែរសំខាន់នោះគឺលេងបានតែ Game គ្នាវានឹងមិនអាចលេង Game បានច្រើនទេ។

តែថ្ងៃនេះយើងអស់បញ្ហាហើយជាមួយនឹង Game ដែរយើងចង់លេងតាំងពីឆ្នាំ 2000 មកហើយនឹងមុននឹងទៀតហើយក៏បាន Game ដែរចេញថ្មីណាពេលសព្វថ្ងៃដែរ។

ជាធម្មតាយើងត្រូវ Download Game PSP, NDS, FC, GBC យើងត្រូវកាកម្មវិធីច្រើនដើម្បីដំណើរកាវា តែពេលនេះ TheMeng បានចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្រើកម្មវិធីមួយហើយវាមានភាពងាយស្រួលតំឡើង នឹងងាយស្រួលលេងទៀតផង ដែរកម្មវិធីនោះគឺមានឈ្មោះថា: Happy Chick។

DOWNLOAD Happy Chick

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *