លេង Style Tweak ឡូយៗកប់ៗ

សួរស្តីអ្នករាល់គ្នា តើចង់លេង Style Tweak ដែរកំពង់ពេញនិយនទេ?

សំរាប់ Themes Tweak ដែរមាននៅក្នុង Cydai ខុសពី Themes ដែរយើងតំឡើងជាប្រភេទ Profile Themes ព្រាះថា Profile Themes វាមិនដូចទាំងស្រុងទេវាគ្រាន់តែជា icon សំរាប់ Link ទៅកាន់ App ណាមួយប៉ុនាះ។

ហើយ Style Tweak ដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាថ្ងៃនេះគឺដូចរូបនៅខាងក្រោម៖

របៀប Download Style Tweak:

ជំហានបន្ទាប់យើងស្រែងរក (Search) ពាក្យថា “Curago” ហើយចុច Install រួចជាកាស្រេច។

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *