លែងភ័យជាមួយ Memory ពេញរបស់ iPhone

អ្នកប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃមិនសូវសប្បាយចិត្តចំពាះកាប្រើ iPhone ទៅលើ Memory ក្នុងiPhoneព្រាះថា Apple មិនបានអោយអ្នកប្រើអាចថែម Memory ឬក៏គេហៅថាកាផ្ទុកប្ថែមទេ។

ហើយក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់ខ្នាតកាផ្ទុកលើ iPhone ដូចជា៖ 16GB, 32GB, 64GB, 128GB តែពេលខ្លះអ្នកប្រើប្រាស់គាត់មិនសូវមានលុយទិញនូវ iPhone ដែរមានកាផ្ទុកខ្ពស់ទេព្រាះថាវាធ្វើអោយអស់លុយច្រើន ជាហេតុធ្វើអោយពូកគេមិនស្បាយចិត្តប៉ុន្នាទេ។

ថ្ងៃនេះ TheMeng នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងវិធីថ្មីមួយដែរយើងអាចទៅមិនខ្វល់ទៅនឹង Memory ទេមានន័យថា៖ លែងភ័យជាមួយ Memory ពេញរបស់ iPhone ហើយខាងក្រោមនេះជាវិធីធ្វើនឹងមាន Link អោយអ្នករាល់គ្នា Download យកកម្មវិធីប្រើប្រាស់:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *