ដូរឈ្មោះ Facebook ទៅជាមួយ ពាក្យ – Change Facebook Single Name

ការដូរឈ្មោះ Facebook គឺអនុញ្ញាតអោយយើងដូរតែឈ្មោះបានតែ ២ ពាក្យទេសំរាប់ប្រទេសរបស់យើង។តែមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏អាចដូរទៅមួយពាក្យបានដែរ តែមិនមានបានទូទាំងប្រទេសទេពោលគឺបានតែប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងប្រទេសមួយចំនួនតូចទៀត។

តាមធម្មតាប្រទេសយើងគេអោយតែមួយពាក្យតែបើយើងចង់ដូរដូចគេមានតែយើងនឹងទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយប្រើន internet របស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី តែពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទៅដល់នឹងទេគ្រាន់តែដូរ VPN ទៅអាចដូរបានហើយ។

របៀបដូរ VPN ទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងដូរឈ្មោះ

ជំហានទី 1: ចូលទៅ www.mbasic.facebook.com ហើយ Login Account Facebook យើងចូល

ជំហានទី 2: Download កម្មវិធី OpenVPN Connect

យើងក៏អាចទាញយកតាម AppStore បានផងដែរគ្រាន់តែ ស្វែងរកឈ្មោះកម្មវិធីដែរបានបង្ហាញទៅរួចជាកាស្រេច

ជំហានទី 3: Download​ VPN Gate Viewer

ជំហានទី 4: សូមធ្វើតាម Video

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *