របៀបបង្កើត Apple ID ជាច្រើនប្រទេស

នៅក្នុងប្រទេសយើងការបង្កើត Apple id ភាពច្រើនគឺអោយជាងជាអ្នកបង្កើតអោយព្រាះថានៅគាត់អាចកាម៉ង Apple id ប្រទេសណាក៏បាន តែគាត់មិនបានដឹងថាការបង្កើតនឹងវាមានលខណ្ណះដូចគ្នានុះទេ។

ជាទូទៅនៅពេលដែរយើងបង្កើតយើងគ្រាន់តែដូរប្រទេសនឹង Zip Code ទៅវាបានទៅហើយតែអ្នកខ្លះគាត់មិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ ឬ​ឯអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថាពិបាកណាស់ពេលបង្កើតម្តងៗ។

ថ្ងៃនេះ TheMeng បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើត Apple ID ជាច្រើនប្រទេសដែរមិនចាំបាច់អស់លុយហើយពេលដែរយើងចេះហើយគឺអាចបង្កើតពេលណាក៏បាន បើនិយាយទៅងាយស្រួលម៉ង។
ខាងក្រោមនេះជា Zip Code នៃប្រទេសដែរអាចអោយយើងដាក់ពេល Create ID

Cambodia: 00855
New York (NY): 10001 thru 10048
Beijing: 101300
Toronto Canada: M4B
Bangkok: 10110

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *