ល្បិចលេង Style ដោយមិនចាំបាច់ Jailbreaking – Customize iPhone Without Jailbreaking

ជាធម្មតានៅពេលដែរយើងចង់លេង Style លើ iPhone របស់យើង យើងត្រូវចាំបាច់ Jailbreak ដើម្បីដាក់ Style ផ្សេងៗ។ តែពេលនេះយើងមិនចាំបាច់ Jailbreak ទេក៏យើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាផងដែរ ហើយងាយស្រួលជាងទៀតផង ងាយៗដោយប្រើកម្មវិធីដែរមានស្រាប់នៅលើ iPhone នឹងកម្មវិធីដែរមាននីក្នុង AppStore។

ហើយថ្ងៃនេះ Page TheMeng បាននាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើតាមវិធីងាយៗដែរគ្រាន់តែយើងនឹងមានរូបភាព ពី បី ហើយអាចបង្កើត Style ខ្លួនឯងបាន សូម Download រូបភាពនៅខាងក្រោម នឹង ធ្វើតាម video ដូចខាងក្រោម។

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *