របៀបលេង Style Facebook Profile – How To Make Your Cover Photo And Profile Photo Match

សព្វថ្ងៃ Facebook មានការរីកចំរើនខ្លាំងគួរអោយគត់សំគាល់ហើយម៉្យាងវិញទៀតកាលេង Style ក៏មានច្រើនដែរដូចជា Facebook Themes & Skins ហើយនៅមានច្រើនទៀត ដោយលែកកាលេង Style Profile Photo ក៏មានគេចូលចិត្តពីនាក់ច្រើប្រាស់ដែរ។

ថ្ងៃនេះ Page TheMeng បាននាំមកនូវការលេង Style មួយបែបជាការដូររូបភាព Profile របស់យើងអោយដូចទៅនឹង Cover Profile បើនិយាយអោយស្រួលស្តាប់គឺរូបភាព Profile នឹង Cover មើលទៅដូចជាប់គ្នាចឹង ហើយការធ្វើនេះមិចចាំបាច់អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ Computer ក៏យើងអាចធ្វើបានដែរ ដោយយើងប្រើតែ Smart Phone ក៏បានហើយមិនចាំបាច់អោយយើង Jilbreak ទៀតចឹងយើងអាចធ្វើវាបានយ៉ាងងាយស្រួល ដូចរូបខាងក្រោម។

រូបទីដែរបានធ្វើរួច

រូបទី 1

រូបទី2

សូម Download កម្មវិធីដើម្បីបង្កើត
IOS: https://goo.gl/jhJ5dU
Android: https://goo.gl/vJUekV

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *