របៀប install iFile ដោយមិនចាំបាច់ jailbreak – install ifile without jailbreak

iFile ជាកម្មវិធីមួយដែរអាចអោយយើងចូលទៅមើល Folder ដែរមានក្នុង iPhone/iPad របស់យើងបានយ៉ាងងាយដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ Compuer នុះទេ ហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សជាច្រើនគឺចូលចិត្តប្រើ iFile។ ហើយម៉្យាងវិញទៀតយើងក៏អាចឆែកមើល File ដែរមាននៅក្នុង Phone របស់យើងបានទៀតផង។

ជាធម្មតានៅពេលដែរយើងចង់បាន iFile ទាល់តែមាន cydia ជាមុនសិនបានយើងអាច install វាបានតែពេលនេះ TheMeng បាននាំមកនូវតិចនិចថ្មីដែរយើងមិនចាំបាច់ jailbreak ក៏អាចធ្វើបានដែរ។ ដោយយើងគ្រាន់តែមាន iFile file រូច install impactor ហើយទាញវាចូលទៅយើងនឹងធ្វើបានតែម្តង។

ជំហានទី១: Download iFile file

ជំហានទី២: Install Impactor

ជំហានទី៣: ទាញ file ចូលទៅក្នុង impactor ដើម្បី install

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *