របៀប Jailbreak iOS 10.3.3

របៀប Jailbreak iOS 10.3.3 ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯង តែយើងត្រូវមាន Computer ផងដែរទើបអាចធ្វើបាន។

LINKS:
https://h3lix.tihmstar.net
http://www.cydiaimpactor.com

ខាងក្រោមនេះជាកាណែនាំអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើកាេ Jailbreak iOS 10.3.3 ដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយដោយមិនចាំបាច់ទៅជាងនុះទេ តែបញ្ជាក់បន្តិចកា Jailbreak មិនល្អរប៉ុន្មានទេសំរាប់ iPhone របស់យើងព្រាះថាធ្វើអោយ Phone របស់យើងឆាប់ឡើងកំដៅនឹងឆាប់គាំង…។

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *