របៀប Live Video នៅលើ Screen iPhone ផ្ទាល់

សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Page Themeng បានបង្ហាញនៅគន្លះមួយដែរអាចអោយអ្នកទាំងអស់គ្នា Live video នៅលើ Screen iPhone ផ្ទាល់ហើយយើងក៏មិនចាំបាច់មាន cydia នុះដែរពោលគឺយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើ Link ដែខ្ញុំបានដាក់អោយទៅគឺយើងអាចធ្វើបានហើយរួមជានឹង Video ដែរ TheMeng បានបង្ហាញនុះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងអាចធ្វើបាន។

សព្វថ្ងៃ Technology កាន់តែទំនើបចឹងហើយបានមនុស្សម្នាក់ៗមិនសូចចូលចិត្តប្រើ Computer ទេព្រាះថាវាធំហើយពិបាកយកទៅតាមខ្លួនម៉្យាងវិទៀតវាក៏ថ្លៃផងដែរ ហើយសំរាប់ការ Live Facebook Video លើ Screen iPhone ក៏មានកាពេញនិយមដែរ។

ជំហានទី 1: Download IPA Library
ជំហានទី 2: Install
ជំហានទី 3: ចូលទៅក្នុង IPA Library ស្រែរក Live stream tool
ជំហានទី 4: ពេលដែរ install កម្មវិធី stream tool រួបយើងធ្វើកា Connect ទៅ Facebook Account របស់យើងរួចធ្វើកា Live
ខាងក្រោមនេះជា Video បង្ហាញផ្ទាល់

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *