អស់បញ្ហា Apps ប្រើបានមួយភ្លែត – Stop Apps from Crashing

កាប្រើប្រាស់ Apps ជាប្រភេទ Profile គឺវាមានភាពងាយស្រួលប្រើតែផលពិបាកវាត្រង់ថាវាអោយប្រើតែ 7 ថ្ងៃទៅ ២ ៣ ថ្ងៃទេ ចឹងហើយបានជាមនុស្សជាច្រើនចង់អោយ Apps ដែរជាប្រភេទ Profile ប្រើមិនចេះផុតកំណត់។ យ៉ាងណាមិញបើយើងទិញកម្មវិធី VIP យើងអាចប្រើបានយូតែដោយសាតែយើងមិនចង់អស់លុយ ហើយមិនចង់ចំណាយលើសេវាកម្មជាផ្សេងទៀនុះវាធ្វើអោយវាផលពិបាកយ៉ាងខ្លាំង។

ថ្ងៃនេះ TheMeng បាននាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយប្រើកម្មវិធីមួយដែរ Stop Apps from Crashing មានន៏យថាមិនអោយវា Crashing ទៀតទេពោលគឹប្រើបានរហូតម៉ង។ សូមតាមធ្វើតាមទៅតាមជំហាននៅខាងក្រោមដើម្បី install Apps ដែរមិនអោយ Crashing:

ជំហានទី 1: Test Anti Revoke

ជំហានទី 2: Install Anti Revoke

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *