ធ្វើដៃយើងដូច X-Man

សព្វថ្ងៃយើងអាចកាត់ Video ដោយមិនចាំបាច់ប្រើ Computer ក៏បានដែរព្រាះ ដោយសាតែនៅលើ iPhone នឹង Android មានកម្មវិធីដែរសំរាប់កាត់តបានយ៉ាងងាយហើយមិនចាំបាច់អស់លុយទៀត ចឹងហើយបានសម័យឥឡូវគេចូលចិត្តប្រើ Smart Phone សំរាប់ជំនួយការគេបានឆាប់រហ័សនឹងមិនធុញទៀតផង។

តាមពិតទៅការប្រើកម្មវិធីកាត់រូបភាពនឹង Video លើ iPhone នឹង Android មានភាពពេញនិយមនឹងងាយស្រួល តែមិនមានជួយដល់ការងារយើងទាំងស្រុងនុះទេព្រាះវាមិនមែនជា Computer គឺវាជា Smart Phone។
ថ្ងៃនេះ Page TheMeng បាននាំយកកម្មវិធីមួយដែរអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់ Video បានហើយធ្វើជាដៃដូច x-man ចឹងហើយកម្មវិធីនឹងវា Free ទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញយកបានតាមរយះ Google Play នឹង AppStore សូបមើលកានែនាំខាងក្រោមដើម្បីធ្វើ Video x-man

ទាញយកកម្មវិធី Kinemaster IOS

ទាញយកកម្មវិធី Kinemaster PlayStore

ទាញយក Wolverine claws Chroma Key

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *